Lepšie služby e-Governmentu

Opis projektu:

Slovensko.Digital si od svojho vzniku v roku 2015 kladie za cieľ zvyšovanie kvality služieb slovenského eGovernmentu. Tento cieľ dosahuje prostredníctvom niekoľkých druhov aktivít. Najdôležitejšou z nášho pohľadu je set aktivít zameraný na skvalitňovaniu práce verejnej správy. Projektom chceme podporiť práve túto časť našich aktivít.

Cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu efektívnosti verejnej správy cez skvalitnenie informatizácie verejnej správy.

Hlavnou aktivitou projektu je Podpora tvorby verejných politík pre oblasť informatizácie verejnej správy. Detailné aktivity sú:

  1. Odborné návrhy – príprava a prezentácia odborných návrhov riešení pre skvalitnenie prínosu elektronizácie verejnej správy pre konečného užívateľa – občana a podnikateľa
  2. Pripomienkovanie materiálov a legislatívy verejnej správy týkajúcich sa eGovernmentu
  3. Pracovné skupiny – Zapojenie do činnosti pracovných skupín týkajúcich sa problematiky eGovernmentu
  4. Hodnotenie eGovernmentu – Monitorovanie a hodnotenie stavu a zmien eGovernmentu, najmä v oblastiach pokrývaných pracovnými skupinami a odbornými návrhmi, ktoré prinášame.
Návrhy verejných politík:
Uskutočnené semináre:
Priebežne aktualizované informácie o projekte a jeho aktivitách:

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.