Red Flags: Operation Headlight

Slovensko.Digital sa orientuje v prostredí štátneho IT na Slovensku. Cieľom nášho projektu je zvýšenie transparentnosti prostredia štátneho IT pre verejnosť aj orgány verejnej moci, zvýšenie participácie verejnosti. Budeme presadzovať jednotný mechanizmus riadenia projektov, informovania a zapájania verejnosti bez ohľadu na zdroj financovania. Budeme sa snažiť o vytvorenie pracovnej skupiny v rámci Rady vlády pre informatizáciu. Vytvárané metodiky pre výzvy budú odborne prediskutované v rámci pracovných skupín na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Budeme aktívne zapájať a prostredníctvom digitálnych nástrojov informovať podnikateľský sektor a odbornú verejnosť do diania v štátnom IT, budeme o ňom informovať prostredníctvom našich komunikačných kanálov.

Tento projekt je podporený Ministerstvom zahraničných vecí Holandského kráľovstva.