Pravidlá správania sa v komunite

Uvedomujeme si, že každý člen a každá členka komunity Slovensko.Digital pochádza z iného prostredia, či disponuje inými zručnosťami a skúsenosťami. Preto nám záleží na tom, aby sa ku všetkým členom a členkám komunity pristupovalo rovnako, a preto považujeme za správne vytvorenie súboru spoločných pravidiel, ktorý bude definovať všeobecné fungovanie v komunite. Veríme, že naša spoločná komunikácia a spolupráca povedie k výsledku, o ktorý všetci usilujeme – kvalitné štátne IT služby.

Kde platia pravidlá správania sa v komunite ?

Pravidlá správania sa platia na všetkých miestach, kde spolu členovia komunity komunikujú alebo sa stretávajú. Patrí sem komunitný Slack, platforma.slovensko.digital, GitHub, Jira, e-mail a všetky ostatné fóra vytvorené projektovým tímom, ktoré komunita používa na komunikáciu. Kódex sa vzťahuje aj na akcie organizované občianskym združením Slovensko.Digital.

Prečo je prínosom poznať pravidlá komunity ?

Sme si vedomí, že práve naša rôznorodosť, odlišné prostredie či skúsenosti sú devízou, ktorá obohacuje našu komunitu, no tiež vieme, že môže viesť aj k problémom v komunikácií či nespokojnosti. Veríme, že práve otvorenosťou smerom k Vám, našej stále rozrastajúcej sa členskej základne, sa dokážeme vyvarovať nežiaducim situáciám. Preto sme sa rozhodli spísať kódex správania, aby každý náš člen a členka vedeli čo môže v komunite očakávať a naopak, čomu je dobré sa vyvarovať.

Chceme tak vytvoriť priestor, kde sa budú môcť slobodne, no slušne prezentovať myšlienky a nápady členov a členiek komunity Slovensko.Digital v súlade s našimi hodnotami.

Hodnoty Slovensko.Digital
 • Transparentnosť – zakladáme si na tom, aby nie len služby zo strany štátu boli prístupné a kontrolovateľné, ale aby také bolo aj naše fungovanie. Chceme, aby bola naša komunikácia otvorená a úprimná.
 • Rešpekt – členovia komunity by sa mali správať úctivo nielen k sebe ale aj k aktérom mimo komunity. Je prirodzené, že spolu nedokážeme vždy iba súhlasiť, a preto apelujeme na to, aby sme aj nesúhlas dokázali vyjadriť slušne a rešpektujúco k ostatným.
 • Odbornosť – veríme, že iba odbornou diskusiou založenou na faktoch sa v našich témam dokážeme posunúť vpred. Sme komunita ľudí, ktorí sú vzdelaní vo svojom obore a môžu ponúknuť potrebné znalosti.
 • Spolupráca – sme tím ľudí, ktorí pochopil, že iba spoluprácou vieme dosiahnuť svoj cieľ. Nechceme sa pretekať a ani si konkurovať, ale naopak sa podporovať a pomáhať si. Chceme, aby ste vedeli, že nie je hanbou požiadať o pomoc či radu.
 • Užitočnosť – nechceme mrhať našim časom a ani tým Vašim. Chceme pracovať na projektoch, ktoré majú zmysel a ktoré skutočne prinesú osoh skupine ľudí či celej spoločnosti.

Práve naše hodnoty odrážajú pravidlá správania sa, ktoré očakávame, že bude dodržiavané našimi členmi a členkami. Hovoríme predovšetkým o:

 • priateľskom, otvorenom a prívetivom správaní sa k sebe navzájom;
 • komunikácii, ktorá je rešpektujúca;
 • konštruktívnom a vecnom riešení konfliktov;
 • neakceptovaní akéhokoľvek diskriminačného či útočného prejavu;
 • prijímaní zodpovednosti k aktivitám na základe svojich momentálnych časových možnosti;
 • artikulácií potrieb a problémov, ktoré je nutné riešiť v rámci komunity;
 • spolupráci, ktorá je nevyhnutná pre fungovanie komunity, no vždy dobrovoľná.

Ak ste svedkom nevhodného správania, ktoré nie je v súlade s kódexom správania alebo ste dokonca jeho terčom (či už v osobnej alebo online), neodkladne nás o tom informujte e-mailom.

Všetky podnety sú vždy dôverné a budeme sa nimi okamžite zaoberať.

Pokiaľ tieto pravidlá správania budú porušené, môžete si byť istý, že budeme:

 • jednať vždy osobne s tým, ktorého sa daná situácia týka súčasne s upozornením a výzvou k neopakovaniu daného správania;
 • pri opakovanom porušení pravidiel nútení obmedziť prístup ku komunikačným platformám, ktorý bude možný obnoviť iba po dohode tímu Slovensko.Digital.