Etický kódex

Etický kódex občianskeho združenia Slovensko.Digital

Etický kódex (ďalej len Kódex) vydáva Rada občianskeho združenia Slovensko.Digital. Cieľom Kódexu je zabezpečiť jednotný štandard a pravidlá správania sa členov a podporovateľov združenia Slovensko.Digital, predovšetkým v obchodnom alebo dodávateľskom vzťahu s orgánmi verejnej moci. Kódex vyjadruje slobodné rozhodnutie členov a podporovateľov konať v súlade s nasledovnými princípmi:

Článok. 1

Členovia a podporovatelia združenia Slovensko.Digital rešpektujú a konajú v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky.

Článok. 2

Členovia a podporovatelia združenia Slovensko.Digital konajú transparentne.

Článok. 3

Členovia a podporovatelia združenia Slovensko.Digital svojim konaním demonštrujú vysokú profesionálnu a odbornú integritu.

Článok. 4

Členovia a podporovatelia združenia Slovensko.Digital sa pri svojom konaní vyhýbajú konfliktu záujmov, korupčnému alebo inak nekalému správaniu.

Článok. 5

Členovia a podporovatelia združenia Slovensko.Digital konajú v zmysle cieľov občianskeho združenia a zdržiavajú sa konania, ktoré by mohlo škodiť združeniu alebo ohroziť jeho dobré meno. Členovia a podporovatelia združenia budú využívať meno združenia a spojitosť s ním len na základe predchádzajúceho osobitného súhlasu združenia.

Členovia a podporovatelia združenia Slovensko.Digital berú na vedomie, že akékoľvek konanie v rozpore s týmto Kódexom je dôvodom na výmaz zo zoznamu podporovateľov, resp. na zrušenie členstva v zmysle platných Stanov.