RED FLAGS 5.0: Slovensko.Digital za transparentné regióny

11.11.2021

Občianske združenie Slovensko.Digital za podpory grantu od Nadácie Pontis: Pre transparentné Slovensko rozbehlo ďalší projekt. Realizovať sa bude v žilinskom regióne v spolupráci s regionálnym partnerom ZA IT a s podporou mesta Žilina.

Hodnotenie štátnych investícií do IKT formou metodiky Red Flags je jednou z kľúčových aktivít, ktoré občianske združenie Slovensko.Digital vykonáva už viac ako 5 rokov. Za podpory grantu od Nadácie Pontis a v spolupráci s partnerom zo žilinského regiónu ZA IT sa občianske združenie rozhodlo zdieľať svoje skúsenosti s nastavením procesov participácie a hodnotením IKT investícií aj v rámci regionálnej úrovne.

Podstatou projektu Red Flags 5.0: Slovensko.Digital ZA Transparentné regióny je prenos know-how a skúseností s nastavením procesov, metodík, dokumentov či nástrojov na hodnotenie investícií do IKT, ktoré boli postupne overené v rámci projektu Red Flags za posledných 5 rokov. Ambíciou je podporiť participáciu, transparentnosť, verejnú angažovanosť, kvalitu a pridanú hodnotu verejných investícií do IKT na regionálnej úrovni.

„Občan a podnikateľ oveľa častejšie komunikuje so samosprávou ako so štátnou správou. Zároveň ako občana sa má oveľa viacej a priamo dotýkajú služby mesta, obce, v ktorom žijem. Digitalizácia umožňuje prinášať pridanú hodnotu služieb. Pomerne často sa stáva, že projekty digitalizácie neadresujú potreby a požiadavky koncových používateľov, či už občanov alebo úradníkov. Alebo pomerne často sa zabúda na sledovanie tzv. hodnoty za peniaze takýchto projektov. Aj z týchto dôvodov v rámci Slovensko.Digital už 5 rokov realizujeme projekt Red Flags. Skúsenosti z hodnotenia veľkých štátnych IT projektov nám ukazujú, že na to, aby bolo možné verejné investície hodnotiť a poukazovať na prípadné nedostatky a možnosti zlepšenia, je potrebné, aby najprv fungovali procesy otvorenosti a participácie. Zaviesť takýto framework a procesy je cieľom nášho pilotného projektu v Žiline. Zároveň platí, že najlepšie sa takéto procesy učia na konkrétnych príkladoch, následne sa aj oveľa ľahšie kopírujú,” vysvetľuje výkonný riaditeľ Slovensko.Digital Peter Kulich.

Projekt Red Flags 5.0: Slovensko.Digital ZA Transparetné regióny je postavený na princípoch otvorenosti a s cieľom jednoduchej replikovateľnosti v iných regiónoch. Implementáciou projektu v pilotnom regióne sa vytvorí metodika a ucelený súbor dokumentov, nástrojov a návodov, ktorý bude verejne dostupný a voľne použiteľný. Verejne dostupná metodika pomôže jednoduchšej replikácii projektu v ďalších regiónoch. Replikáciou sa zabezpečí jeho aktualizácia, rozvoj a náklady na zavedenie v každom ďalšom regióne by mali byť postupne nižšie. “Predpokladáme, že táto metodika bude aj nástroj na sieťovanie a prepájanie regiónov a jednotlivých inštitúcií navzájom a nástrojom na zdieľanie know-how a príkladov dobrej praxe, nakoľko samosprávy často riešia podobné problémy,” dodal Kulich.

Počas projektu je v pláne aktívne spolupracovať a zapojiť do konštruktívnych debát a aktivít viacero subjektov (mesto Žilina, Žilinský samosprávny kraj, Žilinskú univerzitu. členské spoločnosti Slovensko.Digital ako aj ZAIT, ktoré pôsobia v Žiline) . Doteraz bolo zrealizovaných viacero školení a workshopov za účasti zástupcov Mesta Žilina, ŽSK, ZA IT, MF SR a Magistrátu hlavného mesta Bratislava. Vznikli prirodzené pracovné vzťahy a výmena skúsenosti. „IT firmy a komunita ajťákov v žilinskom regióne má záujem, aby digitálne služby samosprávy – jednotlivých miest a samosprávneho kraja – existovali a boli použiteľné a využívané obyvateľmi aj firmami. Aby sme ich sami ako firmy a ľudia žijúci a pracujúci v tomto regióne mohli s radosťou používať. Ako IT klaster sme pripravení k tomu prispieť, najmä našou odbornosťou a skúsenosťami z komerčných projektov pre našich zákazníkov po celom svete. A sme radi, že pri sebe môžeme mať skúseného partnera – Slovensko.Digital. Teším sa, že spolu vytvoríme Žilina.Digital,” povedal Vlastimil Kocián, viceprezident klastra ZAIT a spolumajiteľ spoločnosti KROS.

V spolupráci so Žilinskou univerzitou, Žilinským samosprávnym krajom a IT klastrom disponuje mesto Žilina s viac ako 3 000 odborníkmi s bohatými praktickými skúsenosti, obrovským know-how a ochotou zlepšovať prostredie v ktorom podnikajú alebo žijú. Túto možnosť treba podľa primátora mesta Žilina Petra Fiabáne využívať aktívnejšie a intenzívnejšie.

„Mesto Žilina má ako jednu zo svojich priorít poskytovať svoje služby na kvalitnej digitálnej úrovni. Chceme byť “smart city”, transparentná a participatívna samospráva, preto sa zapojilo do spolupráce s občianskym združením Slovensko.Digital a združením žilinských IT firiem ZA IT a je aktívnou súčasťou projektu. Vítame to, že IT firmy chcú obrazne povedané pomôcť doma. Mesto Žilina je neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu a so svojimi IT projektami spolupracuje pri nastavovaní metodiky, ktorá sa neskôr využije pri realizácii projektov v iných krajoch, obciach a mestách,” povedal Peter Fiabáne.

O priebehu projektu budú združenia informovať na svojich sociálnych sieťach a rovnako aj na webe http://www.zait.sk/digitalizuj.