Na konci roka nastane problém pre státisíce občanov, ktorí využívajú elektronické občianske preukazy na elektronickú komunikáciu so štátom

12.07.2022

V Slovensko.Digital dlhodobo upozorňujeme, že na konci tohto roka nastane problém pre státisíce občanov, ktorí využívajú svoje elektronické občianske preukazy na elektronickú komunikáciu so štátom.

Všetci, ktorým bol elektronický občiansky preukaz (eID) vydaný do júna 2021, budú môcť prostredníctvom eID vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis iba do konca roka 2022. Na konci roka budú na týchto “starších” eID certifikáty pre elektronický podpis automaticky zneplatnené. Situácia je o to horšia, že na túto skutočnosť v súčasnosti nie sú dotknutí občania zo strany relevantných orgánov nijako aktívne upozorňovaní. Podľa informácií, ktoré máme k dispozícii, sa tento problém týka viac ako dvestotisíc aktívnych používateľov služieb eGovernmentu, keďže väčšina podaní voči verejnej správe musí byť potvrdená práve kvalifikovaným elektronickým
podpisom.

Dotknutým občanom odporúčame, aby v dostatočnom predstihu požiadali o vydanie nového občianskeho preukazu, s ktorým dostanete aj príslušné nové certifikáty. Je totiž pravdepodobné, že na konci roka vznikne kvôli tejto situácii ťažko zvládnuteľný dopyt, ba priam až nával. Na Slovensku sa totiž za pol roka vydá spolu asi 250-tisíc občianskych preukazov, pre riešenie tohto problému by bolo teda treba kapacitu zvýšiť zhruba na dvojnásobok. Pritom nutnosť zrušiť platnosť certifikátov na “starších” občianskych preukazoch nie je spôsobená chybou slovenských úradov – vyplýva z konca platnosti bezpečnostnej certifikácie čipu, ktorý je v nich osadený. Keďže tento problém však je dlhodobo známy, za zásadnú chybu považujeme nedostatok jasnej verejnej komunikácie o tejto situácii a nepripravené riešenia ako jej čeliť.

O uvedenom probléme sa v odborných fórach diskutuje už viac ako rok. Vyzývame MV SR, ako vydavateľa občianskych preukazov, aby s aktívnou komunikáciou voči občanom začalo čím skôr. Situácia je o to komplikovanejšia, že v blízkej budúcnosti sa má začať s vydávaním úplne nového typu občianskych preukazov, ktoré sa budú dať používať s pomocou bezkontaktného rozhrania protokolom NFC. MV SR však nevie garantovať, kedy táto zmena nastane, ani či to bude pred koncom roka, hoci podľa príslušného nariadenia EK mali byť vydávané už od augusta 2021, čo mohlo zabezpečiť technicky vhodné a nákladovo efektívne riešenie aktuálnej situácie.

Zároveň pripomíname, že v zákone o eGovernmente je už viac rokov zakotvený jednoduchší mechanizmus potvrdzovania podaní – tzv. autorizácia klikom, ktorý je použiteľný všade tam, kde v listinnej verzii podania je vyžadovaný iba vlastnoručný podpis. Tento spôsob potvrdzovania podaní je pre používateľov veľmi jednoduchý, nepotrebujú k nemu inštalovať a ovládať žiadnu dodatočnú aplikáciu a je podobný ako pri iných službách cez internet, napr. pri nákupe tovaru cez web stránku obchodu. Pri tomto postupe musí byť občan taktiež prihlásený na web stránke úradu a keď vytvorí podanie, tak ho nakoniec pred odoslaním jednoducho potvrdí (autorizuje) kliknutím na
príslušné tlačidlo.

Takto môžu postupovať všetci držitelia občianskych preukazov, alebo používatelia aplikácie Slovensko v mobile. Vyzývame úrady, ktorých elektronické služby sú masovo používané – najmä Finančnú správu SR – aby túto funkciu implementovali a sprístupnili občanom, a taktiež vyzývame MIRRI aby autorizáciu klikom sprístupnili pre všetky typy podaní kde je aplikovateľná na Ústrednom portáli verejnej správy a svojich portáloch do konca roka 2022.

Vysvetlenie používania občianskych preukazov

eID slúžia v súčasnosti na dve rôzne funkcie pri používaní služieb eGovernmentu:

1. Prihlásenie sa (autentifikácia) cez internet k webu alebo portálu úradu, prihlásenie sa do elektronickej schránky a potvrdenie prijatia správy v schránke. Pri tom je potrebné zadať bezpečnostný osobný kód BOK. Táto funkcia bude štandardne použiteľná pre všetky eID aj v roku 2023.

2. Vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu (autorizácia) na podaní, ktoré občan zasiela úradu. Občan si pri vydávaní eID môže zvoliť, či jeho občiansky preukaz bude túto funkciu podporovať. Na vytvorenie podpisu je potrebné použiť špeciálnu aplikáciu a zadať nielen BOK, ale aj ďalší bezpečnostný kód – KEP PIN. Táto funkcia nebude od 1.1.2023 použiteľná pre staršie eID.