OPII “2014-2020”: Éra rušených projektov

27.09.2023

Program OPIS je neslávne známy tým, že pri ňom bola “rozkradnutá miliarda eur na informatizáciu”. Teraz, pri konci ďalšieho obdobného programu, prijala 13.9. vláda informáciu o stave projektov financovaných z Európskych štrukturálnych fondov.

IT projekty verejnej správy boli financované najmä z Prioritnej osi 7 OP integrovaná infraštruktúra. Pôvodne v nej bolo 806 miliónov eur, bolo v nej schválené financovanie 77 národných projektov. V tomto volebnom období však začali byť už schválené projekty postupne rušené.

Množstvo projektov bolo zrušených keďže boli vyhodnotené ako nekvalitné alebo rizikové. Išlo najmä o projekty pôvodne schvaľované v rokoch 2018 a 2019, z tohto obdobia ich bolo spolu zrušených 24. Napr. 3 veľké projekty MV SR “Digitálne pracovné prostredie zamestnanca”, “Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ” a “Centrálne komponenty správneho konania”, spolu v hodnote 146 miliónov eur (TCO za 10 rokov), alebo neslávne známe projekty v oblasti bezpečnosti, napr. “Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému” Finančnej správy za 77 miliónov eur (TCO10r), ktorého potrebu nám na verejnom prerokovaní obhajovali páni Imrecze a Makó “lebo niekde unikajú tajné informácie”. Pre absolútnu väčšinu týchto projektov sme v hodnotení Red Flags identifikovali kritické riziká. Zrušenie rizikových považujeme za správne, inak hrozilo, že sa ich aj tak nepodarí dokončiť, ich výsledok bude nekvalitný, či predražený – alebo všetko súčasne, ako sme nezriedka videli v OPIS.

Ďalšia skupina komplikácií súvisí s príchodom novej garnitúry v tomto volebnom období. Príprava projektov sa o viac ako rok zdržala. Viaceré boli naplánované, alebo zmenené tak, že sa neskôr nepodarilo ich zrealizovať. Napr. projekt “IS Obchodného registra” Ministerstva spravodlivosti za 16 miliónov eur (TCO10r), ktorý bol zrušený a nanovo plánovaný tak, že ho vytvoria interní zamestnanci ministerstva, čo sa neskôr ukázalo ako nereálne.

Napokon tretia skupina rušených projektov súvisí s komplikáciami pri ich schvaľovaní a obstarávaní a príliš dlhým trvaním týchto etáp. Nevhodne nastavený spôsob obstarávania, nedostatočné prípravné trhové konzultácie, byrokratické postupy a obštrukcie dodávateľov v niektorých prípadoch spôsobili, že kvôli prieťahom boli projekty v OPII zrušené a obvykle sú presúvané na iné zdroje financovania. Príkladom je projekt “OnkoAsist – manažment cesty pacienta od nálezu po začiatok liečby” Národného centra zdravotníckych informácií za 8 miliónov eur (TCO8r), pôvodne schválený v júni 2022, následne v OPII zrušený a minulý týždeň opätovne schválený v novom OP Slovensko.

Celkovo vieme o najmenej 29 zrušených “národných projektoch”, čo je viac ako tretina zo všetkých a v dôsledku toho je informatizácia – PO7 OPII najhoršou zo všetkých eurofondami financovaných oblastí. Z pôvodných 806 miliónov eur bolo postupne až 379 miliónov eur presúvaných od iných oblastí, najmä na riešenie následkov vojny na Ukrajine a vysokých cien elektriny. Nie sú to síce peniaze, ktoré by sme “museli vrátiť do Bruselu”, ale škody sú aj tak vysoké: množstvo času stráveného prípravou projektov, ktoré boli zrušené, a najmä stratené príležitosti na zlepšenie fungovania verejnej správy.

Taktiež sa počas tohto obdobia akoby zabudlo na ciele, ktoré mali byť dosiahnuté, a ako riešenie boli zmenené merateľné ukazovatele “aby čísla vychádzali”. Tak napr. namiesto toho, aby 60% služieb eGovernmentu bolo možné použiť pomocou mobilu ako bolo pôvodne naplánované , nakoniec zostal ciel, že takýchto služieb bude 16 (kusov). Namiesto toho, aby do používania elektronických služieb bolo zapojených 35% občanov zo znevýhodnených skupín, finálny cieľ je 1%.

Aj z projektov, ktoré neboli zrušené, skoro žiadne zatiaľ nie sú ukončené. Opäť tak vznikol mimoriadny stres a nával práce v úplnom závere 7 ročného eurofondového obdobia – tu sa úplne zopakovala situácia z OPIS. Pritom veľká časť z prebiehajúcich projektov je stále riziková – z 27 projektov hodnotených ku koncu augusta v správe vlády je 12 v “žltom” a 6 v “červenom” pásme úrovne rozpracovania. Podľa tohto hodnotenia skoro v žiadnom projekte nebolo realizované používateľské testovanie, preto hrozí, že s veľkou námahou vybudované nové elektronické služby budú opäť ťažkopádne a iba ťažko použiteľné pre občanov.

Na začiatku programového obdobia bol daný záväzok, že sa nebudú “elektronizovať staré papierové procesy”, ale nové IT projekty budú robené iba ako doplnok k reformám verejnej správy. Väčšina projektov má síce schválené Reformné zámery, ale často plány zostali iba na papieri. V tejto “ére rušených projektov” sa síce podarilo dosiahnuť, že peniaze neboli rozkradnuté, ale už je jasné, že opät nebude dosiahnuté žiadne prelomové zlepšenie.