Overovanie totožnosti diskutujúcich

29.05.2024

Skupina poslancov v návrhu novely zákona č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch
publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie navrhla, aby sa na spravodajských
webových portáloch umožnila diskusia len identifikovaným fyzickým osobám. Podľa
návrhu by prevádzkovateľ spravodajského webového portálu musel získať a overiť
meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresu pobytu, štátnu príslušnosť a
telefónne číslo používateľa, a to pred umožnením zverejňovania komentárov.

Hoci predkladatelia neuvádzajú cieľ, ktorý týmto návrhom chcú dosiahnuť, v združení
Slovensko.Digital sme presvedčení, že ak ním je zníženie agresivity diskusií v
prostredí internetu, je to možné dosiahnuť aj podstatne menej hrubým a nákladným
zásahom do súkromia diskutujúcich. Sami prevádzkujeme verejné diskusné online
fórum, na ktorom diskusie dlhodobo slušné, hoci podstatná časť používateľov
vystupuje anonymne.

Predkladatelia nás svojím návrhom približujú realite totalitnej Číny, kde je každý
používateľ internetu povinne identifikovaný.

Zároveň v predloženom návrhu vidíme viaceré podstatné problémy a riziká:
Predpísaný rozsah zbieraných osobných údajov je veľmi široký a absolútne
neadekvátny. Na umožnenie vyšetrovania trestných činov nie je potrebné
zbierať údaje o bydlisku, či telefónnom čísle. Pri takto veľkom rozsahu
zbieraných údajov sa vytvára vysoké riziko ich zneužitia, rovnako ako pri iba
veľmi všeobecnom účele “preukázanie totožnosti vo verejnom záujme.”
Možnosť anonymného vystupovania je v mnohých situáciách opodstatnená. V
situácii, kedy sme svedkami osočovania osôb aj za prejavený názor by povinná
identifikácia mala na diskutujúcich podstatný odstrašujúci účinok, aj ak by ich
identita bola známa “iba” prevádzkovateľovi diskusného fóra.
Návrh sa týka iba “spravodajských webových portálov,” ktorými
zjednodušene povedané webové stránky slovenských periodických médií.
Avšak podstatná časť diskusií v priestore internetu sa odohráva inde, najmä v
aplikáciách sociálnych sietí, ako napr. Facebook. Diskusie v týchto iných
aplikáciách nie novelou zákona nijako riešené, nebudú v nich teda zavedené
žiadne opatrenia, a teda v týchto diskusiách nie je možné očakávať ani žiadne
zníženie agresivity, čím sa návrh z podstatnej časti míňa účinkom.
Nie je známy jednoduchý a súčasne spoľahlivý spôsob overovania identity v
prostredí internetu, najmä ak ide o verejné diskusné fóra prístupné bezplatne.
Predkladatelia novely v dôvodovej správe uvádzajú “napríklad fotografiu, alebo
kópiu dokladu totožnosti” ,ako však prevádzkovateľ diskusného fóra zaistiť
overenie, že používateľ prezentoval skutočne pravdivé údaje? Taktiež na
plošné použitie elektronickej identifikácie (najmä pomocou elektronického
občianskeho preukazu) nie je pripravená podstatná časť občanov SR a ani
infraštruktúra štátu.
Viaceré znaky naznačujú, že návrh zákona je nedopracovaný a predkladatelia
nemajú ani presnú predstavu ako byť vykonávaný a čo ním chcú dosiahnuť.
Napríklad navrhnutá účinnosť zmien dňom vyhlásenia by prakticky znamenala
nutnosť vypnúť väčšinu diskusií na spravodajských webových portáloch v SR.

Navrhujeme predložiť materiály do medzirezortného pripomienkového konania, ktoré
by viedlo k širšej diskusii o tomto návrhu zákona, ktorá je podľa nás nevyhnutná.