Upozorňujeme na odklon od pôvodného projektového zámeru projektu “Centrálny ekonomický systém”

26.09.2023

Centrálny ekonomický systém je jedným z najväčších IT projektov verejnej správy, s plánovanými investičnými nákladmi viac ako 48 miliónov eur a má sa ním zjednotiť systém elektronického výkazníctva v stovkách štátnych inštitúcií.

Od roku 2019 v združení Slovensko.Digital sledujeme jeho priebeh, v pôvodnom hodnotení Red Flags sme neidentifikovali žiadne kritické nedostatky, videli sme však riziká v absencii analytickej časti, zle nastavených merateľných ukazovateloch a slabom prepojení s inými systémami, ktoré sú funkcionalitami ďalej ako zamýšľaný projekt. V súčasnosti však vidíme podstatný odklon od pôvodného projektového zámeru.

Neuskutočnila sa plánovaná legislatívna zmena, a teda súvisiace zjednotenie metodík účtovania, zoštíhlenie a zefektívnenie účtovných postupov a zjednodušenie celej daňovo- odvodovej agendy nemohlo byť vykonané.

Projekt neplní pôvodné ciele a ich merateľné ukazovatele – malo dôjsť k ušetreniu 1 000 pracovných miest a priama návratnosť nákladov projektu bola spojená s úsporou finančných prostriedkov spojených s prevádzkou NES a ERP tretích strán.

Absentuje metodická skupina (CMPP), ktorá mala realizovať zabezpečenie funkcií a potrieb jednotlivých organizácií. Toho výsledkom je absencia definovania potrieb ohľadom ERP jednotlivých organizácií, funkcionality v 2 kole implementačnej fázy sú značne znížené oproti predchádzajúcim softvérovým riešeniam – aj vo vzťahu k NESu a Succes Faktor sa ani neuvažuje – payroll ako cloud riešenie v Succes Faktore ani nie je.