Vyjadrenie Slovensko.Digital k návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa

24.05.2022

Videli sme už viacero zámerov založených na myšlienke, že “spravíme appku, tá všetko jednoducho vyrieši”. Realita je však podstatne zložitejšia. Chceme pripomenúť, že doteraz sme iba málokedy videli atraktívne a jednoducho použiteľné webové portály alebo aplikácie verejnej správy, ktoré by boli masovo využívané.

Samotné naprogramovanie aplikácie nemusí byť náročné, avšak v súčasnosti už len proces súvisiaceho verejného obstarávania býva natoľko zdĺhavý, že zavedenie nového registra – ako predpokladá návrh zákona – v žiadnom prípade nepovažujeme za reálne stihnúť do konca roka 2022. Upozorňujeme, že najväčšia a najzložitejšia časť práce je spojená so získavaním a udržiavaním údajov zapísaných v informačných systémoch a centrálnych registroch verejnej správy a navrhovanej aplikácie.

Návrh zákona predpokladá, že všetci rodičia a poskytovatelia voľnočasových aktivít budú nakladať s kontom dieťaťa výlučne prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie. Pre eGovernment však platí zásada, že občan si môže sám vybrať, či bude pri plnení administratívnych povinností komunikovať elektronicky alebo nie. Je stále veľká skupina občanov, ktorí elektronicky komunikovať nevedia alebo nechcú. Zásadu možnosti voľby spôsobu komunikácie požadujeme aj v tomto návrhu zákona zachovať. V situácii, keď sa všetkým rodičom
majú “doručiť prihlasovacie údaje a heslo”, vidíme zároveň vysoké riziká plynúce zo zabudnutia a zneužívania týchto údajov.

Nie sme presvedčení, že v situácii, kedy verejná správa zatiaľ nedokázala vytvoriť jednotný a široko používaný webový portál ani pre podstatne jednoduchšiu činnosť, akou je napríklad objednávanie sa na vyšetrenie u lekára, bude možné rozmanitý svet voľnočasových aktivít a ich priebehu efektívne vtesnať do jednotnej aplikácie. Návrh zákona zároveň nariaďuje priamo “v aplikácii” vykonávať veľké množstvo úkonov – až po potvrdzovanie účasti každého dieťaťa na každej voľnočasovej aktivite, ospravedlnenie neúčasti a podobne. V týchto zámeroch vidíme vysoké riziko vzniku nových byrokratických povinností a veľkej používateľskej frustrácie.

V návrhu zákona vidíme veľké množstvo nových a hlavne duplicitných povinností a konceptov vytvorených špeciálne pre jeho účel – napr. nové identifikátory dieťaťa, nové prihlasovacie údaje a heslá, špeciálny režim komunikácie “cez aplikáciu”. Pre účely výkonu eGovernmentu však máme platný všeobecný zákon č.305/2013 a žiadame, aby bol aj špecifický účel financovania voľnočasových aktivít vykonávaný v jeho rámci. Nevytvárajme paralelný vesmír.

Návrh Zákona o financovaní voľného času dieťaťa sme mali možnosť preštudovať v časovej tiesni až po jeho schválení vládou minulý týždeň. V návrhu z pohľadu IKT vidíme veľké množstvo rizík, nesprávnych predpokladov a návrhov riešení a to dokonca v rozpore s inými platnými zákonmi upravujúcimi výkon eGovernmentu v SR.

Sme presvedčení, že veľká časť mohla byť vyriešená v rámci štandardného procesu prípravy zákonov, ktorý zahŕňa aj možnosť verejného, transparentného a odborného pripomienkovania a hľadania najlepšieho možného riešenia. Zároveň absentuje proces prípravy projektovej dokumentácie v zmysle Vyhlášky č. 85/2020 Z.z. o riadení IKT projektov vo verejnej správe.

Porušovanie týchto procesov sa v posledných rokoch bohužiaľ stáva pravidlom.