Životné situácie – vlajková loď informatizácie?

17.04.2024

Dnes Vláda SR prerokovala dokument „Investičný zámer prioritných životných situácií –
nové znenie“. Za týmto na prvý pohľad málo zaujímavým názvom sa skrýva program
najväčšej aktuálne prebiehajúcej reformy verejnej správy prostredníctvom informatizácie.

Ide o zmenu pohľadu, kedy už by nemalo platiť, že každý úradník má svoju agendu a občan
musí sám obiehať úrady so svojimi podaniami v správnom čase a poradí. Po novom sa štát
zaujíma o „životné situácie“ občanov, ktoré by sa mali dať celé vybaviť čo najjednoduchšie,
ideálne z jedného miesta elektronicky. Klasickým príkladom je životná situácia „narodenie
dieťaťa“, ktorá bola takto zjednodušovaná v uplynulých rokoch. V súčasnosti je na pláne
ďalších 16 takzvaných „prioritných životných situácií“, medzi ktoré patrí aj strata a hľadanie
zamestnania, kúpa a vlastníctvo motorového vozidla, presťahovanie, uzavretie manželstva,
aj situácie žiakov od materskej po strednú školu.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI)
sa už niekoľko rokov venuje programu riešenia životných situácií, avšak zatiaľ s
obmedzenými výsledkami. V tejto oblasti vidíme v združení Slovensko.Digital skutočne veľký
potenciál zjednodušiť občanom byrokratické povinnosti a riešenia podporujeme.

Doteraz bolo viacero podobných iniciatív, ako napríklad aktivity v rámci Operačného
programu Efektívna verejná správa a Reformné zámery vedené Ministerstvom vnútra.
Napriek tomu však väčšinou tieto pokusy nepriniesli očakávané výsledky. Aj teraz sa plánuje
financovanie reforiem z fondov Európskej únie, ale ich schválenie z Plánu obnovy a
odolnosti je podmienené konkrétnymi cieľmi, ktoré treba dosiahnuť do prvej polovice roku
2026. Zdá sa, že tentoraz by to však mohlo byť inak, čo naznačuje aj materiál predložený na
dnešnom zasadnutí vlády, kde sú plánované zmeny podrobne opísané.

Bohužiaľ, v Slovensko.Digital zaznamenávame niekoľko závažných rizík a nedostatkov, na
ktoré chceme touto cestou upozorniť:

 1. Transparentnosť procesu prípravy zmien je mimoriadne nízka. Ani dnes prerokúvaný
  materiál nebolo možné pripomienkovať, hoci obsahuje návrhy na zmeny zákonov a
  procesov verejnej správy. Aj keď existuje podrobný postup na riadenie IT projektov
  podľa zákona č. 95/2019, v tomto prípade bol obídený a zámery týkajúce sa investícií
  v hodnote desiatok miliónov eur boli zmluvne zakotvené na základe dohody medzi
  MIRRI a ostatnými úradmi. Existuje hrozba, že pre časť riešení nebudú ani vedené
  verejné obstarávania, ale spravia sa dodatky k existujúcim zmluvám.
 2. Napriek tomu, že v tomto programe je k dispozícii viac ako 150 miliónov eur, všetky
  plánované investície sú zamerané iba na ústredné orgány štátnej správy a podobné
  veľké inštitúcie. Úplne sa zabudlo na školy, aj keď 3 z „prioritných“ životných situácií
  sa týkajú práve nich. Pre obce je zatiaľ poskytovaná podpora iba prostredníctvom
  združenia DEÚS, ktoré však vôbec nezohľadňuje potreby veľkých obcí a len
  čiastočne tie malé.
 3. MIRRI riadi program životných situácií veľmi centralizovane. Zúženie sa len na 16
  situácií umožňuje sústrediť sa na najdôležitejšie témy, avšak neexistencia riadenia a
  plánovania aktív pre ostatné životné situácie je neudržateľná a brzdí systémové
  zlepšenia.
 4. Mimoriadne mešká nasadzovanie centrálnych IT riešení. Hoci program životných
  situácií je aktívny už tri roky, stále nie je dostupná ani web stránka so
  zjednodušenými návodmi, čo mal byť prvý jednoduchý krok. Pre ďalšie riešenia
  nepoznáme ani plán.

Uvedené problémy existujú dlhodobo a už tretiu vládu na ne upozorňujeme. Ak sa ich
podarí vyriešiť, veríme že program zlepšovania životných situácií sa môže stať jedným z
úspechov informatizácie verejnej správy,” dodáva Ľubor Ilek zo Slovensko.Digital